Sieć EURES

EURES (EURopean Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, powołana do życia przez Komisję Europejską. Jej głównym celem jest wspieranie mobilności na rynku pracy na poziomie międzynarodowym.

Sieć EURES

Sieć EURES obejmuje kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię i Liechtenstein) oraz Szwajcarię. Sieć EURES ułatwia mobilność zatrudnienia poprzez następujące działania:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  • informowanie, ukierunkowywanie i doradzanie potencjalnie mobilnym pracownikom w zakresie istniejących ofert pracy oraz warunków życia i pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • udzielanie pomocy pracodawcom, zainteresowanym zatrudnieniem pracowników z zagranicy,
  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności,
  • ukierunkowanie i doradzanie pracownikom i pracodawcom w regionach transgranicznych (w ramach EURES działają formalne partnerstwa transgraniczne, zwane EURES-T oraz partnerstwa nieformalne).

Polskie Publiczne Służby Zatrudnienia stały się częścią Europejskich Służb Zatrudnienia wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.

Zadania Europejskich Służb Zatrudnienia w Polsce koordynowane i rozwijane są przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykonywane są natomiast przez:

  • Doradców EURES Doradcami EURES są pracownicy publicznych służb zatrudnienia, związków zawodowych lub organizacji pracodawców, specjalizujący się w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu warunków życia i pracy w krajach UE/EOG. W całym Europejskim Obszarze Gospodarczym działa obecnie około 900 doradców EURES, z czego 40 w Polsce.
  • Asystentów EURES Asystentami EURES są pracownicy wojewódzkich urzędów pracy, wspierający działania doradców EURES.
  • Pośredników pracy ds. EURES Pośrednikami pracy ds. EURES są pracownicy powiatowych urzędów pracy.

W Polsce istnieją dwa formalne partnerstwa transgraniczne: TriRegio na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim oraz T-Beskydy na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Oprócz nich działają także trzy partnerstwa nieformalne: na pograniczu polsko-niemieckim, polsko-słowackim i polsko-litewskim.

Działalność Sieci EURES wydała liczne owoce w postaci, między innymi – międzynarodowych targów i giełd pracy, połączonych z prezentacjami dotyczącymi warunków życia i pracy w państwach UE/EOG oraz rozmowy kwalifikacyjne zagranicznych pracodawców z kandydatami z Polski.

Z usług EURES skorzystać może każdy, kto szuka zatrudnienia i jest zainteresowany podjęciem pracy w innym kraju. EURES pomaga także pracodawcom, chcącym rekrutować pracowników z zagranicy. Usługi świadczone przez EURES są bezpłatne.

Doradcy EURES starają się dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych poprzez ogłaszanie ofert w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy oraz na stronach internetowych tych urzędów. W miarę możliwości publikują też oferty w lokalnych i regionalnych mediach.

Rekrutacja pracowników odbywa się także w trakcie międzynarodowych targów i giełd pracy, organizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy.

Więcej informacji zdobyć można na portalu internetowym Komisji Europejskiej www.eures.europa.eu. Można tu otrzymać dostęp do, aktualizowanych w czasie rzeczywistym, ofert pracy z 31 państw europejskich, udostępnić swoje CV i skontaktować się z doradcą EURES.