Doradca zawodowy

Ciągłe zmiany na rynku pracy, rosnąca konieczność mobilności zawodowej, pojawiające się nowe zawody powodują, że wytyczenie długoterminowej ścieżki zawodowej wydaje się być bardzo trudne. Dlatego też coraz więcej osób korzysta z pomocy doradcy zawodowego.

Doradca zawodowy

Zadaniem doradcy zawodowego jest udzielanie pomocy zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym, w zakresie wyboru zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia. Określa on przy tym osobnicze predyspozycje, możliwości psychofizyczne oraz sytuację życiową klienta i godzi je z możliwościami systemu edukacyjnego oraz potrzebami rynku pracy. Porady mogą być udzielane w formie spotkań grupowych lub indywidualnych. Doradca zawodowy przekazuje swojemu klientowi zbiór informacji, określanych wspólnym mianem informacji zawodowej.

Informacja zawodowa to dane niezbędne jednostce do podejmowania decyzji edukacyjnych, zawodowych, związanych z zatrudnieniem. Podzielić ją można na trzy grupy:

 1. 1.Informację dotyczącą edukacji – dane o szkołach, warunkach kształcenia, przedmiotach nauczania, możliwościach dalszego kształcenia.
 2. 2.Informację dotyczącą zawodu – dane o zadaniach i przypisanych do zawodu czynnościach, narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych, jakie stoją przed kandydatami do zawodu.
 3. 3.Informację dotyczącą pracy w zawodzie – dane o rynku pracy, możliwościach zatrudnienia na rynku pracy, warunkach pracy, możliwościach awansu, doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania się w przypadku utraty pracy lub trudnościach w jej znalezieniu.
 

Zadania doradcy zawodowego:

 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, komunikowania się,
 • pomoc w zaplanowaniu przyszłości zawodowej,
 • dokonanie oceny predyspozycji klienta,
 • dobre rozpoznanie potrzeb rynku,
 • przekazanie klientowi wiedzy na temat zawodów i specjalności,

Nie wszyscy doradcy zawodowi muszą posiadać kierunkowe wykształcenie wyższe, ale coraz więcej z nich kończy studia na kierunku – doradztwo zawodowe.

Aby zostać doradcą zawodowym, należy:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadać wykształcenie wyższe,
 • przez okres co najmniej 12 miesięcy wykonywać zadania w zakresie poradnictwa zawodowego,
 • posiadać obywatelstwo polskie lub znajomość języka w stopniu wystarczającym do wykonywania zadań zawodowych,

Aby zostać doradcą zawodowym I stopnia należy ponadto:

 • posiadać licencję zawodową doradcy zawodowego (nadawana przez wojewodę),
 • odbyć co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie lub co najmniej 12-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego,
 • udokumentować swoje uczestnictwo w szkoleniach z zakresu prowadzenia poradnictwa zawodowego.

Aby zostać doradcą zawodowym II stopnia należy ponadto:

 • nie być karanym,
 • posiadać co najmniej 36-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia,
 • ukończyć studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego.