Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy pomaga osobom bezrobotnym znaleźć odpowiednie zatrudnienie oraz pracodawcom znaleźć odpowiednich pracowników. Stara się ono także upowszechniać oferty pracy m.in. poprzez przekazywanie ich do bazy internetowej. Organizuje spotkania bezrobotnych poszukujących pracy z pracodawcami. Udziela informacji pracodawcom o danych kandydatach do pracy w odpowiedzi na ich ogłoszenie. Informuje bezrobotnych o przysługujących im prawach oraz obowiązkach. Zawiadamia ich, a także poszukujących pracy i pracodawców o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Pośrednictwo pracy prowadzone jest przede wszystkim przez powiatowe urzędy pracy. Jeśli chodzi o pośrednictwo pracy za granicą lub na całym terenie naszego kraju, to zajmują się tym  wojewódzkie urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy i agencje pośrednictwa pracy.

Pośrednictwo pracy

Od 2004 roku Polskie Publiczne Służby Zatrudnienia są członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES. Wtedy również pojawiła się usługa EURES, która obejmuje pośrednictwo pracy wraz z doradztwem dotyczącym mobilności rynku pracy na terenie Polski, a także państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pomoc za pośrednictwem EURES dotyczy m.in.:

  • inicjowania rekrutacji do projektów międzynarodowych oraz zarządzanie nimi,
  • zwalczania przeszkód w dziedzinie zatrudnienia,
  • inicjowania spotkań czy kontaktów bezrobotnych szukających pracy z pracodawcami,
  • pomagania bezrobotnym bądź poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w pozyskaniu odpowiedniego pracownika,
  • powiadamiania o warunkach życia, a także pracy oraz sytuacji na rynkach pracy.

Istnieje możliwość wybrania sobie przez pracodawcę formy realizacji jego oferty pracy. Ma do dyspozycji 4 opcje:

  • Pośrednictwo zamknięte, polegające na udostępnieniu oferty ogółowi bezrobotnych. Nazwa firmy i jej adres nie są podane do wglądu. Wstępną selekcję przeprowadza pośrednik. Pośrednictwo zamknięte to pełna informacja o ofercie pracy, także dostępna dla ogółu bezrobotnych. Pośrednik przygotowuje wspólnie z pracodawcą treść oferty pracy, która to potem zostaje umieszczona w gablocie ogłoszeń. Doboru kandydatów dokonuje sam pracodawca.
  • Pośrednictwo szybkie jest wykorzystywane w przypadku potrzeby zatrudnienia kogoś „od zaraz”. Polega na szybkiej selekcji kandydatów na dane stanowisko, powiadomieniu ich drogą telefoniczną o ofercie pracy, podając jednocześnie sposób kontaktu z pracodawcą. 
  • Giełda pracy polega na tym, iż pracodawca spotyka się z większą grupą kandydatów do pracy na dane stanowisko pracy, którzy posiadają ten sam zawód. Urząd pracy dokonuje wstępnej selekcji ubiegających się o dane stanowisko oraz ustala miejsce i termin giełdy. Następnie pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę pracy, a także własną firmę,  przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera odpowiedniego kandydata na dane stanowisko.
  • Targi pracy są to spotkania trwające od jednego do dwóch dni, podczas których podawane są informacje o wszelkich proponowanych miejscach pracy. Urząd pracy wraz z pracodawcami organizuje miejsce takich targów oraz rozpowszechnia informacje o nich.