Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych stanowi formę aktywizacji zawodowej i skierowane jest do osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy. Odbywa się ono na zasadzie praktycznej nauki zawodu dla dorosłych, dzięki której uzyskuje się tytuł zawodowy lub tytuł czeladnika bądź też w formie przyuczenia do pracy dla dorosłych, pozwalającego uzyskać wybrane kwalifikacje, umiejętności zawodowe. W przypadku obu form przygotowania zawodowego absolwent uzyskuje dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje czy umiejętności. Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, zaś przyuczenie do pracy dorosłych – od 3 do 6 miesięcy.

Przyszłych uczestników programu kieruje się na wniosek specjalisty ds. rozwoju zawodowego bądź też na wniosek samej osoby zainteresowanej tą formą aktywizacji oraz do niej uprawnionej (wcześniej pozytywnie zaopiniowanej przez ds. rozwoju zawodowego).  Przygotowanie zawodowe realizuje się na podstawie umowy między pracodawcą, starostą i instytucją szkoleniową lub między pracodawcą oraz starostą.

Celem przygotowania zawodowego jest nabycie umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej, które są niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Kończy się ono egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Ma również na celu zwiększyć uczestnictwo dorosłych w kształceniu ustawicznym, które to odpowiada potrzebom pracodawców. Przygotowanie zawodowe dorosłych nie może przekraczać 8 godzin dziennie oraz 40 godzin tygodniowo.

Każdemu uczestnikowi programu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (uczestnictwo w minimum 150 godzinach zajęć miesięcznie) oraz 2 dni wolne za każde 30 dni odbytego przygotowania zawodowego.

Osoba, która z własnej winy przerwie program lub nie przystąpi do egzaminu końcowego będzie zobowiązana do zwrotu kosztów tego przygotowania.

Jeśli dany pracodawca chce utworzyć miejsca przygotowania zawodowego dorosłych, to musi on:

  1. Złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy.
  2. Następnie w ciągu 30 dni zatwierdza się bądź odrzuca dany wniosek.
  3. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia podpisuje się umowę ze starostą. W niej zawarte będą szczegółowe wytyczne realizowanego przez tego pracodawcę programu.
  4. Gdy przyjmie się osoby bezrobotne na przygotowanie zawodowe dorosłych, można wówczas otrzymać refundację poniesionych wydatków (na każdego uczestnika). Za każdy pełny miesiąc programu odzyskuje się do 2% przeciętnego wynagrodzenia. Starosta przyznaje również jednorazową premię za każdy pełny miesiąc odbytego przygotowania zawodowego przez każdego uczestnika, który zda końcowy egzamin programu.