Doradztwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe to od kilku lat jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin.

Doradztwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy (osoba wykwalifikowana w zakresie udzielania informacji zawodowej) pomaga klientowi lepiej zrozumieć siebie w odniesieniu do środowiska pracy, dokonywać rzeczowej samooceny. Poradnictwo zawodowe ma na celu umożliwienie klientowi dokonania realistycznego wyboru zatrudnienia, osiągnięcia właściwego dostosowania zawodowego, właściwej oceny własnych predyspozycji zawodowych.

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe jest więc pomocą udzielaną przez profesjonalnego doradcę zawodowego, posiadającego wiedzę w zakresie uwarunkowań podejmowania decyzji zawodowych (na każdym etapie rozwoju zawodowego), zawodoznawstwa i motywacji do aktywności zawodowej.

  Instytucje świadczące usługi z zakresu doradztwa zawodowego to:

 • powiatowe urzędy pracy,
 • wojewódzkie urzędy pracy,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • agencje zatrudnienia.
 

Z poradnictwa zawodowego mogą skorzystać:

 • osoby, które posiadają niewielkie doświadczenie zawodowe lub w ogóle go nie posiadają i po raz pierwszy dokonują wyboru zawodu,
 • osoby, które nie są zadowolone z wybranego wcześniej zawodu i chcą ponownie dokonać wyboru zawodowego,
 • osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe, ale chcą lub muszą dokonać zmiany zawodu ze względu na okoliczności zewnętrzne,
 • osoby, które chcą uzupełnić swoje wiadomości i umiejętności zawodowe,
 • osoby, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i chcą przeanalizować szanse powodzenia tego przedsięwzięcia,
 • osoby, które mają problemy z mobilnością zawodową, osoby, które nie posiadają umiejętności, niezbędnych do poszukiwania pracy.

Osoby stojące przed powyższymi problemami kwalifikują się najczęściej z następujących grup:

 • uczniów, stojących przed wyborem szkoły, planujących swoją ścieżkę edukacyjną,
 • absolwentów szkół na różnym poziomie kształcenia,
 • osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • osób pracujących zarobkowo, ale zagrożonych utratą zatrudnienia.

Zadaniem poradnictwa zawodowego jest wspieranie jednostki w:

 • osiągnięciu optymalnego dostosowania zawodowego, wypracowanego w oparciu o wiedzę na temat aktualnych i przewidywanych potrzeb rynku,
 • zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, poszukiwaniu własnych pomysłów i dokonywaniu własnych odkryć w dążeniu do podjęcia wyboru zawodu,
 • prowadzeniu aktywnych poszukiwań bez przyjmowania gotowych rozwiązań i wzorców,
 • osiąganiu pozytywnego i twórczego nastawienia do tworzonego planu zawodowego,
 • dokonaniu racjonalnej oceny swoich umiejętności i predyspozycji psychofizycznych,
 • poznawaniu reguł, rządzących rynkiem pracy i nabywaniu umiejętności zastosowania tej wiedzy w procesie poszukiwania zatrudnienia,
 • wykorzystywaniu dostępnych możliwości kształcenia i dokształcania.