Program EQUAL

Program EQUAL realizowany jest w 25 krajach Unii Europejskiej. Zainicjowano go w 2001 roku. Finansują go Europejski Fundusz Społeczny oraz indywidualnie państwa biorące w nim udział.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest strategią stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy. Ten unijny program opiera się na testowaniu i popieraniu nowych sposobów zwalczania dyskryminacji (ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność czy też wieku) oraz nierówności na rynku pracy. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy.

Program EQUAL

EQUAL w Polsce realizują Partnerstwa na rzecz Rozwoju. W programie dostarczane są przykłady nowatorskich rozwiązań i dobrych praktyk, które dzięki działaniom międzynarodowej współpracy mogą być stosowane w krajach Unii Europejskiej. Najistotniejszymi elementami Inicjatywy EQUAL są: partnerstwo i zaangażowanie w nie grup dyskryminowanych, współpraca ponadnarodowa, innowacyjność oraz włączanie osiągniętych rezultatów do głównego nurtu polityki. Efektywność Inicjatywy polega na wprowadzaniu wypracowanych, wysokojakościowych i innowacyjnych modeli, które można szeroko zastosować na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej.

Zakres działań programu EQUAL w Polsce obejmuje:

  • Wypracowanie mechanizmów wyrównania szans w zatrudnieniu. Koncentruje się na walce z dyskryminacją osób mieszkających na wsi czy obszarach restrukturyzowanych. Chce zminimalizować nierówności związane z brakiem kwalifikacji i niskim poziomem wykształcenia. Celem jest promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich.
  • Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej poprzez udział w określaniu jej roli i zadań; w zwiększaniu atrakcyjności lokalnych rynków pracy oraz usług; wzmocnienie i uzupełnianie działań realizowanych w ramach polityki krajowej.
  • Wspieranie zdolności przystosowawczej przedsiębiorstw oraz pracowników w wyniku wprowadzania nowych technologii.
  • Godzenie życia rodzinnego i zawodowego, w tym m.in. promocja elastycznych form zatrudnienia i ułatwianie podnoszenia kwalifikacji.
  • Pomoc w zawodowej i społecznej integracji osób, które ubiegają się o status uchodźcy. W skład tego wchodzi m.in. poprawa systemu opieki instytucjonalnej nad uchodźcami, a także edukacja społeczna w zakresie współistnienia kultur.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL wprowadza nowe sposoby monitorowania, zapobiegania i rozwiązywania wykrytych problemów. Przewiduje ona także kierunek zmian zachodzących na rynku pracy. Jej sukces zależy od wykorzystania doświadczeń Partnerstw na rzecz Rozwoju w zatrudnianiu na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym oraz ich wpływu na praktykę organizacji i instytucji.