Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

  Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy to działania, mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy i przygotowanie ich do podjęcia samodzielnych starań w kierunku znalezienia zatrudnienia. Działania te obejmują:

 • organizowanie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 • organizowanie zajęć aktywizacyjnych,
 • udostępnianie informacji i elektronicznych baz danych, kształtujących umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
 

Przez osoby poszukujące pracy rozumie się:

 • osoby, które są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakład pracy,
 • osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji (nie dotyczy likwidacji w celu prywatyzacji),
 • osoby, otrzymujące górniczy zasiłek socjalny lub świadczenie, przysługujące na urlopie górniczym,
 • osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
 • żołnierzy rezerwy,
 • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika (jeśli zamierza podjąć pracę poza rolnictwem),
 • pracowników (lub osoby wykonujące inną pracę zarobkową) w wieku 45 lat i więcej.
 

Pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielają powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy. Powiatowe urzędy pracy robią to poprzez zakładanie klubów pracy. Urzędy wojewódzkie natomiast – przez centra informacji i planowania kariery zawodowej. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczona jest nieodpłatnie. Mogą z niej skorzystać osoby bezrobotne, poszukujące zatrudnienia, powracające na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej czy też zniechęcone brakiem rezultatów w dotychczasowych staraniach o pracę.

Kluby Pracy są formą pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w swobodnym poruszaniu się po rynku pracy. Kluby organizują liczne szkolenia grupowe, a także konsultacje indywidualne w zakresie autoprezentacji. To właśnie w klubie uczestnicy przygotowują się do rozmów kwalifikacyjnych i uczą opracowywania dokumentów aplikacyjnych, między innymi: życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Kluby zapewniają uczestnikom: opiekę wykwalifikowanego, doświadczonego lidera Klubu Pracy, materiały informacyjno-szkoleniowe i pomoce dydaktyczne, wykorzystujące najnowsze technologie audiowizualne, dostęp do sprzętu komputerowego z dostępem do internetu, umożliwiający dotarcie do szkoleń i ofert pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. W organizowanych przez Kluby Pracy szkoleniach i zajęciach aktywizacyjnych uczestniczyć mogą tylko bezrobotni oraz osoby poszukujące pracy. Z informacji i baz danych korzystać może natomiast każdy zainteresowany.  

Uczestnictwo w Klubie Pracy pomaga nabyć umiejętności:

 • określania i oceniania swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 • analizowania lokalnego rynku pracy i swobodnego poruszania się po nim,
 • dokonania wyważonej samooceny,
 • opracowania dokumentów aplikacyjnych,
 • jak najlepszego zaprezentowania się i skutecznej komunikacji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • stosowania różnych metod poszukiwania pracy,
 • asertywnego zachowania się i zrozumienia znaczenia asertywności w życiu zawodowym i prywatnym.
Do plusów uczestniczenia w Klubach Pracy zaliczyć trzeba także możliwość wymiany doświadczeń, współdziałania, przebywania z ludźmi, nękanymi przez podobne problemy.